Ochrana osobních údajů GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení EU“.

Společnost SpeedCard s.r.o., IČO: 27912353, se sídlem Dářská 265/3, Praha 9, PSČ 198 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126009 (dále jen "SpeedCard"), prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává pro níže definované účely, jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochranných osobních údajů.

V jakém rozsahu a za jakým účelem zpracováváme osobní údaje? Jaké osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v takovém rozsahu, v jakém jste nám je Vy, jakožto Subjekt údajů / Správce / Zpracovatel, poskytli, přičemž tyto osobní údaje mohou být zpracovány pro následující účely:

 • Personální účely
  • zpracování osobních údajů zaměstnanců (jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu, číslo řidičského průkazu, číslo bankovního účtu, zdravotní pojišťovna, telefonní číslo, e-mailová adresa)
  • zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání (jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa)
 • Obchodní / servisní účely
  • vyřízení nabídek a poptávek (jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mailová adresa)
  • nákup a prodej zboží a služeb (dtto)
  • výroba personifikovaných karet (např. jméno, příjmení, jméno, fotografie, datum narození, rodné číslo, osobní číslo)

Osobní údaje nejsou bez předchozího výslovného souhlasu subjektu údajů předávány žádné třetí straně s výjimkou státních a jiných orgánů v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy.

Jak osobní údaje chráníme?

Zpracování osobních údajů je prováděno v sídle společnosti SpeedCard jednotlivými pověřenými osobami dle definovaných oprávnění. Ke zpracování dochází pomocí prostředků výpočetní techniky (především kancelářské a účetní softwary, personifikace karet), případně manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijala společnost SpeedCard technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajům zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Všichni oprávnění pracovníci, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů, týkajících se osobních údajů.

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zaměstnanců uchováváme po dobu stanovenou právními. U uchazečů o zaměstnání zpracováváme osobní údaje po dobu výběrového řízení, příp. po dobu trvání uděleného souhlasu. Osobní údaje dodavatelů a klientů zpracováváme k zajištění práv a povinností vyplývajících z obchodního vztahu či smlouvy, a to vždy minimálně po dobu trvání vzájemné spolupráce. Osobní údaje Subjektů údajů / Správců / Zpracovatelů při výrobě personifikovaných karet zpracováváme po dobu trvání účelu zpracování, tedy po dobu poskytování služeb zpracovatele na základě jednotlivých objednávek v rámci trvání obchodní spolupráce.

Jaká jsou práva Subjektů údajů?

 • Právo na informace – pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo kdykoli požadovat bezplatnou informaci o tomto zpracování
 • Právo na opravu – pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nejsou aktuální, máte právo zažádat o jejich opravu
 • Právo vznést námitku – pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s platnou legislativou, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku, případně se obrátit na příslušný dozorový orgán
 • Právo na výmaz a odvolání souhlasu – svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jste nám poskytl/a, můžete kdykoli odvolat a Vaše osobní údaje budou vymazány; právo na výmaz se netýká osobních údajů, které potřebujeme ke splnění zákonných povinností či ochraně svých oprávněných zájmů
 • Právo na omezení zpracování – pokud se domníváte, že informace, které o Vás máme, jsou nepřesné a jejich zpracování neprobíhá v souladu s platnou legislativou, můžete požádat o omezení jejich zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů - pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a zpracování probíhá automatizovaně, máte právo požádat nás o poskytnutí osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu

Máte-li jakékoli dotazy či chcete-li uplatnit některé z Vašich práv, můžete nás kontaktovat na e-mailu: sekretariat@speedcard.cz nebo v sídle společnosti SpeedCard.